arrow_drop_up arrow_drop_down
5 oktober 2016 

Aandacht is leegte

Volledige aandacht is kijken zonder jezelf mee te nemen. Er is geen centrum meer van waaruit gekeken wordt. Er wordt niets ervaren, want er is geen centrum dat zou kunnen ervaren, interpreteren en beoordelen wat zich aandient, noch een omgeving, een verhaal waarin die ervaring zou kunnen plaatsvinden.

Concentratie vernauwt en begrenst, maar aandacht, totale aandacht, sluit alles in en niets uit. Ze kan niet oppervlakkig zijn, want ze omvat ook het onbekende waar het oppervlakkige zich in beweegt. Ze ontmaskert het onvolledige, dat altijd onecht is. Ze is het geheel dat als geheel gezien wordt.

De waarnemer is een veronderstelling

Aandacht is Leegte. Leegte kent geen binnen of buiten, maar alleen het geheel. Degene die ervaart is dat wat ervaren wordt. Fragmentatie wordt gezien als wat het is: waanzin. Het geheel blijft altijd het geheel, ook al neemt het duizenden vormen aan. De kleur van de bloem is de bloem. Vorm is niets anders dan het waarnemen ervan.

De waarnemer is niet meer dan een veronderstelling, een overbodige, onwerkelijke toevoeging. Hij is bedacht als een extra oog waarmee het oog zichzelf meent te kunnen zien. Dat extra oog bestaat alleen in de volksmond. In werkelijkheid is het nog nooit waargenomen, hoe lang er ook al naar gezocht is.

Wat ik ben heeft geen eigenschappen. Ik kan alleen gezien worden als afwezigheid, en daarom is ‘leegte’ er wellicht ook de enig juiste benaming voor. De leegte is de ‘plaats’, de ‘ruimte’ waarin alle verschijnselen zich voordoen, en elk verschijnsel is een spiegel die weerspiegelt wie of wat er kijkt.

Vorm en zien zijn één geheel

Han van den Boogaard | Dit MomentIk ben alles wat vorm heeft, want vorm is mijn zien ervan. Vorm en zien kennen geen zelfstandig bestaan los van elkaar. Ze zijn één geheel, het Geheel. Noch vóór, noch tijdens, noch na het zien is er sprake van iemand die ziet. Er is alleen maar zien, en ongedeelde aandacht maakt het helder als glas. Zodra het denken tussenbeide komt, ontstaan plotseling de kijker en datgene wat gezien wordt.

Vandaar dat Hui Neng, de zesde Zenpatriarch, ertussen sprong toen een groepje monniken ruzie maakte over de vraag of het de vlag of de wind was die klapperde. ‘Geen van beide,’ riep hij, ‘het is jullie geest die klappert!’

Uit: Han van den Boogaard – Herinneringen aan het Nu (uitgeverij Juwelenschip, 2013)

Han van den Boogaard is een van de sprekers tijdens het Weekend Non-dualiteit Brugge op 26 en 27 november 2016 >>>

Reactie plaatsen

Een activiteit volgen?

Bekijk onze agendapagina